Persondatapolitik

Gældende pr. 1. september 2020

DATAANSVAR:
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE:
FITNESSX er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. FitnessX A/S kontaktinformationer:
Kontaktperson: Mahsa Tabatabaee Kjærulf
CVR.nr. 37360333
Kongevejen 378
2840 Holte
Website: www.fitnessx.dk

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER:
Vi behandler følgende person- og medlemsoplysninger:
Almindelige personoplysninger
• Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, betalingsoplysninger, evt. almindelige oplysninger om forældre hvis medlemmet er et barn.
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
• Oplysninger om vægt, højde, fedtprocent
• Oplysninger om doping

HER INDSAMLER VI OPLYSNINGER FRA:
Vi får oplysninger fra dig.

FITNESSX´S FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER:
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:
• FITNESSX's berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesse af vejningsreglen)
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke

FORMÅLENE:
Formål med behandling af medlemsoplysninger:
FITNESSX's medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
Som led i FITNESSX's træningsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
Opfyldelse af lovkrav
Levering af varer og ydelser du har bestilt
Administration af din relation til os
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesse af vejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
Udøvelse af træningsaktiviteter, herunder udfærdigelse af holdplaner
Håndtering af dit medlemskab
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af medlemsskab m.v.
Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
Brug af situationsbilleder taget i FITNESSX, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i FITNESSX.
Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Anti Doping Danmark, i relevant og nødvendigt omfang
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter dit medlemskab er ophørt
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.

SAMTYKKE:
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER:
I forbindelse med dine træningsaktiviteter kan der ske videregivelse af dine oplysninger til leverandør af fitnessudstyr med henblik på brug af sådanne oplysninger til automatisk indstilling af maskiner mv. Der vil ske videregivelse af dine oplysninger mellem det træningscenter du træner i og FITNESSX’s administrationsselskab, der forestår administrationen af dit medlemskab. Sådan videregivelse sker alene til selskaber internt i FITNESSX koncernen og alene af hensyn til den praktiske administration af dit medlemskab. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

OPBEVARING AF SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Eventuelle oplysninger om din højde, vægt, fedtprocent, træningsmæssige resultater og lignende, som vi alene behandler med dit samtykke, slettes når dit medlemskab af FITNESSX ophører. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af FITNESSX. Visse almindelige medlemsoplysninger, herunder betalingsoplysninger, vil dog blive opbevaret i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af hensyn til overholdelse af bogføringslovgivningen. Dine rettigheder:
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet
Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

REVIDERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN:
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.